Bendrosios naudojimosi taisyklės ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiame dokumente išvardintos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi www.randu.lt portalu (toliau – Portalas) pagrindines sąlygas. Portalą tvarko ir administruoja UAB Ryte ir vakare, įmonės kodas 304409524, registruota Uosių g. 32, Klaipėda 92353, Lietuvos Respublika, el. paštas info@randu.lt (toliau – Paslaugų teikėjas).

1.2. Taisyklės yra sutartis tarp paslaugų gavėjo (toliau – Paslaugų gavėjas), Paslaugų teikėjo ir kandidato, ieškančio darbo (toliau – Kandidatas) dėl naudojimosi Portalu. Paslaugų gavėjui ir Kandidatui naudojantis Portalu, Paslaugų teikėjas laikys, kad Paslaugų gavėjas ir Kandidatas susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Be šių Taisyklių santykiams tarp šalių reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Paslaugų teikėjas šių Taisyklių 7.6. dalyje nustatyta tvarka gali vienašališkai keisti Taisykles, registracijos sąlygas, Portalą, teikiamas Paslaugas ir kainodarą.

1.4. Registracija Portale yra nemokama. Registruodamiesi Portale Paslaugų gavėjas ir Kandidatas gali nemokamai naudotis visomis laisvai prieinamomis Portalo funkcijomis, išskyrus tomis, kurios yra mokamos.

1.5. Darbo skelbimo paskelbimas yra laikomas jį paskelbusio asmens – Paslaugų gavėjo, bet ne Paslaugų teikėjo pasiūlymu.

1.6. Registruodamasis Portale ir įkeldamas darbo skelbimus Paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra įgaliotas atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Registruodamasis Portale ir kandidatuodamas į darbo skelbimą Kandidatas taip pat patvirtina, kad jo pateikiami asmens duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

1.7. Paslaugų gavėjas ir Kandidatas patys užtikrina savo prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už kitų asmenų, prisijungusių jų vardu, atliktus veiksmus.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Paslaugų teikėjas Portale siūlo šias paslaugas (toliau – Paslaugos):
(a) darbo skelbimų talpinimas ir valdymas – Paslaugų gavėjo Portale užpildytos formos bei joje pateikiamos informacijos talpinimas Portale, prieiga prie darbo skelbimų, Kandidatų valdymo sistemos ir Kandidatų duomenų bazės;

(b) registracija portale ir darbo skelbimų matymas – Kandidatai turi galimybę registruotis Portale, matyti visus aktyvius darbo skelbimus ir į juos kandidatuoti, o aktyvavę paskyrą, gauti darbdavių pasiūlymus žinutės forma; Kandidatai atlikę registraciją mato aplikavimo istoriją, gali naudotis susirašinėjimo funkcija, gauna Portalo pranešimus dėl naujų žinučių iš darbdavių. Registruotas profilis gali bet kuriuo metu būti ištrintas;

(c) susirašinėjimo funkcija – Paslaugų gavėjas ir Kandidatas turi galimybę Portale vienas su kitu susirašyti ir bendrauti per Portale esančią susirašinėjimo funkciją; ir

(d) kitos Portale teikiamos paslaugos.

2.2. Paslaugų teikėjas veikia kaip darbo skelbimų talpintojas, platintojas bei tarpininkas, sujungiant potencialius Kandidatus su Paslaugų gavėju. Paslaugų teikėjas nedalyvauja tarp Paslaugų gavėjo ir kandidatų vykstančiuose atrankų procesuose, komunikacijoje ar kituose su atrankomis susijusiuose veiksmuose.

2.3. Paslaugų teikėjo surastu Kandidatu laikomas asmuo, kuris: kandidatuoja per Portalą pateikdamas savo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris ir el. pašto adresas). Paslaugų teikėjas neatsako, jei suinteresuotas asmuo pateikia netikslius kontaktinius duomenis.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų gavėjas, pateikdamas su darbo skelbimu susijusią informaciją, sutinka, kad Paslaugų teikėjas juos naudos sklaidai (Kandidatų paieškai) socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), Google paieškoje, partnerių internetinėse svetainėse ir su darbo skelbimais susijusiame turinyje. Paslaugų teikėjas nusprendžia, kuriuose kanaluose, kaip ir kada bus rodomas skelbimas.

3.2. Paslaugų gavėjas savarankiškai talpina skelbimus Portale, pateikia reikalingą skelbimui patalpinti informaciją. Paslaugų teikėjas gali tikrinti pateiktus skelbimus ir juos sustabdyti. Sustabdymo atveju, Paslaugų teikėjas pateikia korektūros nurodymus Paslaugų gavėjui.

3.3. Kandidatai, kurie užbaigia kandidatavimo procesą, patenka į Paslaugų gavėjo paskyrą Portale. Paslaugų gavėjas savo paskyroje Portale randa Kandidato informaciją: kontaktinius duomenis, informaciją apie Kandidato darbo patirtis, išsilavinimą ir kalbų mokėjimą, bei atsakymus į Paslaugų gavėjo pateiktus klausimus ar kriterijus (jei pasirinkta).

3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikyti konfidencialiai ir paslaptyje visą informaciją, susijusią su Paslaugų gavėjo Kandidatais bei pačiu Paslaugų gavėju (išskyrus 7.1. dalyje nurodytą išimtį), kurią Paslaugų teikėjas sužinojo vykdydamas Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, parengtus ir (ar) rengiamus bet kokius dokumentus, pasiūlymus ar išvadas, kuriuos Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų gavėjui. Paslaugų teikėjas įsipareigoja be Paslaugų gavėjo sutikimo neskelbti tretiesiems asmenims jokios informacijos ir duomenų, kuriuos Paslaugų gavėjas pateiks Paslaugų teikėjui šių Taisyklių vykdymui, išskyrus atvejus, kai: (i) tai privaloma vadovaujantis imperatyviomis taikytinų teisės aktų nuostatomis, arba (ii) kai konkrečiam atskleidimui yra gautas išankstinis raštiškas Paslaugų gavėjo sutikimas.

3.5. Paslaugų gavėjas sutinka, kad Paslaugų teikėjas turi teisę panaudoti visą Paslaugų gavėjo Portale pateiktą informaciją Paslaugų teikimo tikslais t.y. vizualizacijų kūrimui ir reklaminio tipo sklaidai socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), Google Search, Google Display Network, partnerių internetinėse svetainėse ir su darbo skelbimais susijusiame turinyje. Paslaugų gavėjas sutinka, kad jo Paslaugų teikėjui perduotas darbo skelbimas ir kitas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Paslaugų teikėjo saugomi.

3.6. Paslaugos gavėjas taip pat įsipareigoja:

3.6.1. pateikti teisingus duomenis apie save (įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, kita kontaktinė informacija);

3.6.2. pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie ieškomo darbuotojo poziciją (teikiama informacija turi tinkamai apibūdinti darbo pasiūlymą, darbo sąlygas);

3.6.3. užtikrinti, kad visa Paslaugos gavėjo pateikiama informacija nėra įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga, neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant darbuotojų teises, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus), taip pat trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių.

4. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAI

4.1. Paslaugų teikėjas informaciją apie siūlomas Paslaugas (darbo skelbimų talpinimą, jų kainas, galiojimo laiką) pateikia Portale, Paslaugų užsakymo skiltyje. Visi kiti individualūs paketai ar funkcijos aptariami su Paslaugų gavėju atskirai el. paštu arba telefonu.

4.2. Paslaugų gavėjas supranta ir sutinka, kad Paslaugos yra aktyvuojamos tik tada, kai Paslaugų teikėjas gauna apmokėjimą už pasirinktas paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Paslaugų gavėjui sąskaita faktūra pateikiama atsižvelgiant į pasirinktą darbo skelbimų paketą Portalo Paslaugų užsakymo skiltyje arba pagal individualų susitarimą el. paštu (ketvirčio, metiniai susitarimai, kt.).

4.3. Paslaugų gavėjas gali sustabdyti darbo skelbimo veikimą prieš pasibaigiant galiojimo laikui, pranešus Paslaugų teikėjui el. paštu arba sustabdžius darbo skelbimo aktyvumą Portale. Darbo skelbimo mokestis sustabdymo atveju nėra grąžinamas.

4.4. Portalo Paslaugos gali būti apmokamos pagal paruoštą išankstinę sąskaitą faktūrą arba apmokant mokėjimo kortele. Paslaugų kainos ir sąlygos yra nurodomos Portalo Paslaugų užsakymo skiltyje. Naudojantis Portalo Paslaugomis ir kaip apmokėjimo būdą pasirinkus mokėjimo kortelę, Paslaugų gavėjui nuo pridėtos mokėjimo kortelės yra nuskaičiuojama suma, nurodyta Paslaugų užsakymo skiltyje. Praėjus 30 dienų laikotarpiui nuo darbo skelbimų aktyvavimo ir nesustabdžius aktyvių darbo skelbimų, abonemento mokėjimas tęsiasi – suma yra nuskaičiuojama dar kartą iki tol, kol Paslaugų gavėjas sustabdo aktyvius darbo skelbimus. Darbo skelbimai gali būti sustabdyti bet kuriuo metu. Sąskaita faktūra pateikiama po apskaitos laikotarpio Portalo sistemoje. Pasikeitus apmokėjimo sąlygoms, Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų gavėją apie atnaujintą informaciją.
Paskutinį kartą pakeitimai atlikti 2020-03-17
1 darbo skelbimas - 30 dienų
Nemokamas
1 darbo pasiūlymo talpinimas

Galimybė keisti ir redaguoti aktyvų skelbimą

Aktyvi kandidatų paieška duomenų bazėje
0 EUR
Neribotas
99 EUR + PVM
Neribotas darbo pasiūlymų talpinimas

Aktyvi kandidatų paieška duomenų bazėje

Visos nemokamo paketo funkcijos
Neribotas talpinimas ir duomenų bazė - 30 dienų
199 EUR + PVM
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Paslaugų teikėjas neatsako už Kandidatų pateiktų asmens ir kitų, su darbo skelbimu susijusių, duomenų tinkamumą.

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už komunikaciją, Kandidatų valdymą, pokalbius su jais ir kitus su Kandidatų atranka susijusius procesus.

5.3. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią tarp Paslaugų gavėjo ir Kandidato sudarytą sutartį (ypač už jos įsipareigojimų nevykdymą).

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Portalo ir Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, ir todėl neatsako už Paslaugų gavėjo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.

5.5. Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokią nors žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Paslaugų gavėjas naudojosi Portalu ir teikiamomis paslaugomis.

5.6. Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už Paslaugų teikėjui perduotą informaciją, kiek ji susijusi su Paslaugos teikimu, kuri privalo atitikti tikrovę bei sutinka pilnai atsakyti už žalą, kuri gali kilti dėl melagingos ar netinkamos informacijos pateikimo.

5.7. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Portalo Paslaugų gavėjo darbo skelbimus ar bet kokią kitą Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją, taip pat juos koreguoti, panaikinti Paslaugų gavėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie Portalo, jeigu:

5.7.1. Paslaugų gavėjas pateikė neteisingą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Portalu bei Paslauga;

5.7.2. Paslaugų teikėjo nuomone, to reikalauja atliekami techniniai Portalo atnaujinimo darbai;

5.7.3. Paslaugų gavėjas pažeidžia kitas šių Taisyklių nuostatas ar nesilaiko įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse.

5.8. Paslaugų gavėjas sutinka, kad Paslaugų teikėjas nėra atsakingas ir neatsako už galimą kilti Paslaugų gavėjui žalą už Portalo ir/ar Paslaugų teikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, bei už potencialių darbuotojų netinkamumą ir/ar jų pateiktą netinkamą, netikslia ar klaidingą informaciją.

6. DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjo registracijos ir Portalo naudojimo metu tvarkys ir valdys Paslaugų gavėjo pateiktus duomenis, vadovaudamasis šiose Taisyklėse ir privatumo politikoje, paskelbtoje Paslaugų teikėjo Portale nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Paslaugų teikėjas interneto svetainėje ir skaitmeninės rinkodaros pagalba socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), Google Search, Display, partnerių internetinėse svetainėse ir su darbo skelbimais susijusiame turinyje skleidžia Paslaugų gavėjų darbo skelbimus, Portale Paslaugų gavėjui pateikia kandidatavusių Kandidatų asmens duomenis ir kitą, su darbo pozicija susijusią, informaciją.

6.3. Paslaugų teikėjas Kandidatų paieškoje veikia kaip tarpininkas tarp Paslaugų gavėjo ir Kandidato. Kandidatai prieš užbaigdami kandidatavimo procesą ir pateikdami asmens duomenis privalo sutikti su Paslaugų teikėjo privatumo politika, paskelbtoje Paslaugų teikėjo puslapyje, kuriose Kandidatai yra informuojami, kad jų duomenys bus perduodami atitinkamam partneriui – Paslaugų gavėjui. Apie atitinkamus darbo pasiūlymus, tolimesnę kandidatavimo eigą bei duomenų tvarkymą Paslaugų gavėjas informuoja Kandidatus jų nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

6.4. Paslaugų teikėjas atsako už Kandidato asmens duomenų apsaugą iki asmens duomenų perdavimo Paslaugų gavėjui momento. Po asmens duomenų perdavimo už Kandidato asmens duomenų apsaugą atsako tiek Paslaugų teikėjas, tiek Paslaugų gavėjas, jeigu dėl galimo duomenų apsaugos pažeidimo yra Paslaugų teikėjo kaltės.

6.5. Paslaugų gavėjas gali naudoti gautus Kandidatų asmens duomenis darbuotojų paieškos savo įmonei tikslais ir privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. Draudžiama Portale gautą informaciją apie kandidatus suteikti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugų teikimo metu ir po Paslaugų suteikimo, be atskiro raštiško Paslaugų gavėjo sutikimo, savo internetiniame tinklalapyje paskelbti informaciją, jog Paslaugų gavėjas yra Paslaugų teikėjo klientas, atskirai nenurodant šių Taisyklių nuostatų ir nepažeidžiant tarp Šalių šia Sutartimi prisiimtų konfidencialumo įsipareigojimų.

7.2. Intelektinės nuosavybės teisės į Portalą ir visą jos turinį, Paslaugas, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Portalą ir jo turinį, įskaitant, bet neapsiribojant visas autorių teises, pavadinimus, logotipus, priklauso Paslaugų teikėjui ir be atskiro rašytinio Paslaugų teikėjo sutikimo tokios informacijos naudoti, atgaminti ir/ar platinti griežtai draudžiama. Toks draudimas netaikomas Paslaugos gavėjui tiek, kiek tai liečia jo užsakytos Paslaugos gavimą.

7.3. Paslaugų gavėjui patalpinus į Portalą skelbimą, taip pat įvedus duomenis, tačiau galutinai nepatalpinus skelbimo, Paslaugų teikėjas turi teisę el. paštu siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Paslaugų gavėjo skelbimu. Pranešimai Paslaugų gavėjui yra siunčiami visą skelbimo galiojimo laikotarpį.

7.4. Paslaugų teikėjas gali savo nuožiūra nusistatyti darbo laiką, priemones ir būdus bei pasirinkti personalą, bei trečiuosius asmenis, reikalingus Paslaugai teikti.

7.5. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti užmokesčio už bet kurias paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

7.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir apie tai pranešti Portale. Esant esminiam Taisyklių pakeitimui, Paslaugų teikėjas praneša apie įvykusį pakeitimą kiekvienam Paslaugų gavėjui jo nurodytu el. paštu. Paslaugų gavėjas turi teisę nesutikti su esminiais pakeitimais ir nustoti naudotis Portalu apie tai informuodamas Paslaugų gavėją el. paštu. Tolesnis nesinaudojimas Portalu neturi įtakos Paslaugų gavėjo teisėms ir pareigoms tų Paslaugų atžvilgiu, kurios buvo suteiktos ar vykdomos iki nesutikimo su esminiais pakeitimais. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale dienos arba po el. laiške nurodyto termino ir galioja visiems Paslaugų gavėjams, kurie naudojasi Portalu. Visi Taisyklių papildymai, pakeitimai ar priedai turi tokią pačią teisinę galią ir yra neatskiriama Taisyklių dalis. Paslaugų teikėjas kiekvienu atveju turi teisę vienašališkai nuspręsti, ar atliktas pakeitimas yra esminis.

7.7. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kiti Šalių santykiai, neaptarti šiose Taisyklėse, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.8. Visi nesutarimai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu. Šalims per 30 dienų neišsprendus ginčo, bet kuri Šalis turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.9. Pranešimai šalims pagal šias Taisykles teikiami raštu registracijoje, kontaktuose nurodytais el. pašto adresais ir laikomi gautais kitą darbo dieną.

7.10. Taisyklės įsigalioja nuo to laiko, kai Paslaugų gavėjas patvirtina, kad su jomis sutinka. Taisyklės galioja visą santykių tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo laiką.