Privatumo politika

1. Privatumo politikos paskirtis

1.1. Ši Privatumo politika įtvirtina Interneto svetainės Kandidatų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tikslus. Susipažinę su šia Privatumo politika, Kandidatai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko jų Duomenis.

1.2. Kiekvienas Kandidatas naudodamasis Interneto svetaine ir pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad šie Duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

1.3. Šioje Privatumo politikoje esančios nuostatos yra parengtos ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.

2. Naudojamos sąvokos

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

2.1.1. „Asmens duomenys", arba „Duomenys" yra bet kokia informacija apie Kandidatą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

2.1.2. „Duomenų tvarkymas" reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

2.1.3. „Duomenų tvarkytojas" yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

2.1.4. „Duomenų valdytojas" yra UAB "Ryte ir vakare", įmonės kodas 304409524, PVM mokėtojo kodas: LT100012407112, registruota Uosių g. 32, Klaipėda 92353, Lietuvos Respublika, el. paštas info@randu.lt.

2.1.5. „Interneto svetainė" arba „Portalas" yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė (portalas), kurios adresas yra https://randu.lt

2.1.6. „Klientai" yra juridiniai asmenys, su kuriais Duomenų valdytojas nuolatos bendradarbiauja, talpindamas ir skleisdamas darbo skelbimus, siekiant pritraukti Kandidatus.

2.1.7. „Privatumo politika" yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Kandidatams naudojantis Interneto svetaine.

2.1.8. „Reglamentas" reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

2.1.9. „Kandidatas" yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, Duomenų valdytojo Partnerių darbo skelbimų portaluose, soc. Tinkluose „Facebook", „LinkedIn", „Instagram", „Google" tinkluose arba kitose Interneto svetainėse ir joje pateikė savo Asmens duomenis susijusiomis su Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

2.1.10. „Partneriai" yra darbo skelbimų portalai, kiti internetiniai puslapiai, kuriuose Duomenų valdytojas talpina Klientų darbo skelbimus su tikslu pritraukti Kandidatus.

2.2. Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.

3. Tvarkomi asmens duomenys

3.1. Kandidatas, norėdamas kandidatuoti į Klientų Interneto svetainėje patalpintus ir skleidžiamus darbo skelbimus, Duomenų valdytojui privalo, o kitais atvejais gali pateikti šiuos Asmens duomenis:

Vardas
Pavardė
Elektroninio pašto adresas
Telefono numeris
Specialybė (darbo sritis)
Darbinis statusas (dirbantis ar ne)
Darbo patirtis
Norimas įdarbinimo laikas
Informacija apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, teisių kategorija
Profesiniai įgūdžiai (darbo sugebėjimai, gebėjimas skaityti brėžinius, kalbų mokėjimas)
Kandidato kontaktavimo telefonu ar el. laišku laikas (diena ir laikas)
Kita panaši Kliento pareikalauta, su darbo skelbimu susijusi informacija

3.2. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat naudoja slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus. Daugiau informacijos apie šioje Interneto svetainėje taikomus slapukus galima sužinoti šios Privatumo politikos 6 dalyje.

3.3. Kandidatų pateikti Asmens duomenys gali būti apjungti su Duomenimis, gautais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Tokius Duomenis Duomenų valdytojas gali gauti iš Kandidatų buvusių darboviečių, atsiliepimų kitose interneto svetainėse, partnerių darbo skelbimų portaluose ar socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, per paskyrą „Facebook", „LinkedIn", „Instagram", „Google" tinkluose). Tokiems gautiems Duomenims yra taikomos tokios pačios taisyklės, kurios yra nurodytos šioje Privatumo politikoje.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Kandidatų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. Paslaugų teikimo tikslu. Duomenų valdytojas renka Kandidatų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas tokias paslaugas:

Kandidatų paieška ir darbo skelbimai. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje, Partnerių darbo skelbimų portaluose, kitose interneto svetainėse, soc. tinkluose „Facebook", „Instagram", „Google Search" ir „Google Display" skleidžia Klientų darbo skelbimus. Gauti Kandidatų Asmens duomenys patenka į Kliento paskyrą Interneto svetainėje. Apie atitinkamus darbo pasiūlymus ir tolimesnę kandidatavimo eigą Klientai savarankiškai informuoja Kandidatus jų el. pašto adresu arba telefonu.

Klientų, siekiančių rasti Kandidatus, suvedimas su Kandidatais. Klientai, kurie ieško darbuotojų, pateikia darbo skelbimus savo paskyroje Interneto svetainėje. Kandidatai, kandidatuodami į Kliento pateiktą skelbimą, patenka tiesiogiai į Kliento paskyrą Interneto svetainėje. Kandidatai yra informuojami, kad Interneto svetainė yra darbo skelbimų platintoja, leidžianti Kandidatams tiesiogiai aplikuoti į kompanijų skelbiamas laisvas darbo pozicijas. Už tolimesnį atrankos procesą ir jo valdymą Klientai atsako savarankiškai.

4.1.2. Interneto svetainės tobulinimo tikslu, siekiant pasiūlyti patogesnes paslaugas. Duomenų valdytojas renka Duomenis apie Kandidatus, jų naršymo Interneto svetainėje statistiką, elgseną, kad galėtų įvertinti svetainės funkcionalumą ir geriau patobulinti siūlomų paslaugų prieinamumą ir patogumą.

4.1.3. Susisiekimo tikslais. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Kandidato turimus klausimus ar prašymus.

5. Asmens duomenų atskleidimas

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Kandidatų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Duomenų valdytojas gali perduoti Kandidato Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:

5.2.1. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;

5.2.2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Kandidato atskiras sutikimas;

5.2.3. kai tai reikalinga, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su Kandidatu ir tinkamai suteiktų paslaugas – Duomenų valdytojo Klientams;

5.2.4. Duomenų perdavimas privalomas reikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2.5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

5.3. Duomenų valdytojas paslaugų teikimo tikslais Interneto svetainėje bei Kliento paskyroje pateikia Kandidatų Asmens duomenis Klientams, kurie savarankiškai vykdo atrankų procesus su Kandidatais. Šios įmonės negali perduotų Duomenų naudoti kitais nei Duomenų valdytojui paslaugų teikimo tikslais. Iš šių įmonių yra reikalaujama, kad jos pagal šią Privatumo politiką perduotus Duomenis tvarkytų tik pagal Duomenų valdytojo duotus nurodymus ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir kurie yra perduodami iš Interneto svetainės į Kandidato kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Kandidato kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

6.2. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Duomenis: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, kiti Kandidato elgseną Interneto svetainėje fiksuojantys Duomenys.

6.3. Svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:

6.3.1. Analitiniai slapukai. Šie slapukai naudojami Interneto svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti.

Slapuko pavadinimas Aprašymas, Naudojimo tikslas Galiojimo laikasAnalitiniai:

_fbp, _ARRAffinity Tinklalapio „Facebook" slapukai, naudojami Interneto svetainėje sesijoms matuoti ir remarketingui.

- Google Analytics:

_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų Kandidato apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie Interneto svetinės aktyvumą Duomenų valdytojui ir pagerintų Kandidato patirtį besilankant svetainėje. 1 metai

_gid Tinklalapio „Google Analytics" slapukas, naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti Kandidatus. 24 valandos

_ai_user Tinklalapio „Google Analytics" slapukas, naudojamas Interneto svetainėje atliktų užklausų skaičiui kontroliuoti. 1 metai

_ai_session Tinklalapio „Google Analytics" slapukas, naudojamas Interneto svetainėje atliktų užklausų skaičiui kontroliuoti. 30 minučių

6.4. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų slapukų gaunamus Duomenis naudoja šiais tikslais:

6.4.1. Kandidatų identifikavimui;

6.4.2. analizuoti Interneto svetainės vizitų statistiką, Kandidatų elgseną;

6.4.3. siekiant tobulinti Interneto svetainėje prieinamų paslaugų kokybę.

6.5. Kompiuterio nustatymų pagalba Kandidatus gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus, t. y. ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį. Kandidatai apie visus slapukų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://www.allaboutcookies.org. Kandidatai apie „Google Analytics" slapukus ir jų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Svarbu pažymėti, kad pakeitus slapukų naudojimo nustatymus kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

7. Duomenų saugojimo terminai

7.1. Duomenų valdytojas Kandidatų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

7.2. Kandidatų Asmens duomenis Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo Kandidatų Duomenų perdavimo Klientams momento. Po šio termino Duomenų valdytojas ištrina visus savo duomenų bazėje saugomus Duomenis apie Kandidatus. Apie duomenų bazėje ištrinamus saugomus Duomenis Duomenų valdytojas prieš ištrindamas informuoja Klientą el. paštu. Klientas turi teisę raštu pareikalauti, kad Duomenų valdytojas Kandidatų Asmens duomenis ištrintų anksčiau nei šioje dalyje nurodytu terminu.

8. Kandidatų teisės

8.1. Interneto svetainėje Kandidatai turi šias teises:

8.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

8.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;

8.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

8.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 8.5 p. nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);

8.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš Privatumo politikos 8.7 p. nurodytai sąlygai;

8.1.6. reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui Privatumo politikos 8.8 p. nurodyta tvarka (teisė perkelti);

8.1.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;

8.1.8. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Kandidato Asmens duomenų tvarkymu, Kandidatas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).

8.3. Kartu su prašymu Kandidatas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Kandidatą.

8.4. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Kandidatą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

8.5. Kandidatui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

8.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

8.5.2. Kandidatas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

8.5.3. Kandidatas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

8.5.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

8.5.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

8.6. Duomenų valdytojas Duomenų ištrynimą įgyvendina užšifruodamas Kandidatų Asmens duomenis taip, kad jų būtų neįmanoma atsekti ir nustatyti, kuriam asmeniui jie priklauso.

8.7. Duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas apriboti Kandidatų Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

8.7.1. Kandidatas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;

8.7.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Kandidatas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

8.7.3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos 4 dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Kandidatui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.7.4. Kandidatas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kandidato priežastis.

8.8. Kandidatas turi teisę persiųsti apie jį turimus Duomenis kitam duomenų valdytojui, o Duomenų valdytojas, kuriam Asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

8.8.1. Duomenų tvarkymas yra grindžiamas Kandidato Sutikimu arba sutartimi; ir

8.8.2. Duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

8.9. Naudodamasis savo teise į Duomenų perkeliamumą, Kandidatas turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas jo Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.10. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Kandidato prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti: (i) Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą; (ii) viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją; (iii) Kandidatų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba (iv) esant kitiems Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams. Bet kuriuo atveju atsisakęs vykdyti Kandidatų prašymus Duomenų valdytojas aiškiai nurodo tokio atsisakymo priežastis.

8.11. Visi atsakymai Kandidatui pateikiami glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Duomenų valdytojas nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Kandidato pasirinkimu, o esant pakartotinam Kandidato prašymu Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines tokios kopijos parengimo išlaidas, neviršijantį 50 (penkiasdešimt) eurų.

8.12. Kandidatui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

9. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. Duomenų valdytojas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, turi teisę atnaujinti šią Privatumo politiką.

9.2. Duomenų valdytojas rekomenduoja Kandidatams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Kandidato nurodytais kontaktiniais duomenimis.

10. Kontaktinė informacija

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:
Siunčiant paštu – UAB Ryte ir vakare | Uosių g. 32, 92353 Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Siunčiant el. paštu duomenu.apsauga@randu.lt
Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-10

Paskutinį kartą pakeitimai atlikti 2019-06-10